Henryn Dotme www.Henryn.me

Hello

 

I am interested in

- 3D Printing: be a part of 3D printing movement in Vietnam since 2013 founding several 3D printing companies and communities.

- Meditation & Yoga.

Swimming: I specialize in Breaststroke being able to swim over 5km non-stop in Breaststroke.

- Self-Defense-MMA: I'd love to practice any kind of martial arts for self-defense. But I am interested in Wing Chun and specialize in Vovinam.

Các mối bận tâm của tôi

- Công nghệ in 3D: tham gia thị trường in 3D từ năm 2013, sáng lập và điều hành các công ty - cộng đồng với sứ mệnh phát triển công nghệ tạo mẫu tại Việt Nam.
- Thiền và Yoga.
- Bơi: khả năng bơi ếch liên tục 5km hoặc hơn miễn có đủ thời gian. Những kiểu bơi khác thì tôi không chuyên sâu như bơi ếch. Triết lý của tôi rút ra từ việc bơi lội là "Thoải mái sẽ nổi, căng thẳng là chìm".
- Kỹ thuật tự vệ nói chung, bao gồm cả võ thuật. Môn tôi tập đầu tiên là Vovinam, và thích Vịnh Xuân Quyền.
 

Feel free to drop me a line at hello(at)henryn.me - replace (at) with @

Email liên hệ: hello(at)henryn.me - thay (at) bằng @