Henryn Dotme www.Henryn.me

Hello

 

I am interested in

- 3D Printing: joined 3D printing market in 2013 founding several 3D printing companies and communities.

- Meditation & Yoga.

Swimming: can swim over 5km non-stop in Breaststroke. I can also swim in Frontcrawl, Backstroke... but I specialize in Breaststroke.

- Self-Defense-MMA: I'd love to practice any kind of martial arts for self-defense. But I am interested in Wing Chun and specialize in Vovinam.

Các mối bận tâm của tôi

- Công nghệ in 3D: tham gia thị trường in 3D từ năm 2013, sáng lập các công ty và cộng đồng với sứ mệnh phát triển công nghệ tạo mẫu tại Việt Nam.
- Thiền và Yoga.
- Bơi: khả năng bơi ếch liên tục 5km hoặc hơn nếu có nhiều thời gian, bơi được các kiểu phổ biến trừ bơi bướm (đang cần người dạy bơi bướm).
- Kỹ thuật tự vệ nói chung, bao gồm cả võ thuật. Môn tôi tập đầu tiên là Vovinam, và thích Vịnh Xuân Quyền.